Llei Orgànica Protecció de Dades

1. VALLES TOUR, S. A. amb domicili en Rambla, 117 SABADELL (Barcelona), i inscrita en el registre Mercantil de la Província de Barcelona, en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 4150, Llibre 3489, Secció 2ª, Foli 200, Fulla 44.722, Inscripció 1ª NIF. A-08648545, Titulo GCMD-00228. Correu d’electrònic: admon@vallestour.com.

2. Com a titular responsable dels nostres fitxers automatitzats derivats d’aquest website, VALLES TOUR, desitja posar en coneixement dels visitants i usuaris de la seva pàgina web la seva política de protecció i tractament de dades de caràcter personal, que serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de www.vallestour.com on es recaptin dades de caràcter personal, sense perjudici de l’indicat en la Clàusula de Privadesa aplicable a cada formulari concret. En qualsevol cas, VALLES TOUR, garanteix sempre l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la citada Llei Orgànica 15/1999, així com la resta de normativa de desenvolupament.

3. Totes les dades de caràcter privat i personal que siguin facilitats pels usuaris o visitants del website seran inclosos en un fitxer automatitzat el responsable del qual és VALLES TOUR, amb la finalitat de facilitar l’accés als continguts oferts a través de la pàgina web; prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i/o continguts oferts a la pàgina; adequar aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris; l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris i visitants; el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis o continguts; la gestió d’incidències i manteniment de la pàgina web; aquelles necessàries per al desenvolupament, compliment i control de la relació contractual que l’usuari o visitants de la pàgina mantinguin si escau amb VALLES TOUR, facilitar informació sobre continguts de viatges, incloent informació sobre destinacions concretes o altres serveis anàlegs, així com amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial respecte de productes i serveis de VALLES TOUR.

4. VALLES TOUR, posa en coneixement als usuaris i visitants de la pàgina del caràcter voluntari o obligatori de les dades de caràcter personal que li siguin sol·licitats en els formularis d’accés i registre als serveis i/o continguts oferts a la pàgina web. L’avís realitzarà al moment de recollida a través d’avisos visuals tals com a finestres flotants, col·locació d’asteriscos o símbols al costat de la dada sol·licitada, o mitjans anàlegs als anteriorment citats. La negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, el lliurament de dades inexactes o de dades incompletes, podria ocasionar la prestació inadequada, ineficient, defectuosa o la no prestació dels serveis i/o continguts oferts als usuaris i visitants.

5.- VALLES TOUR, pot modificar aquesta Política de Privadesa en funció d’exigències legislatives, reglamentari, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

6. VALLES TOUR, té plena constància de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris a les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per remetre’ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

7. VALLES TOUR, adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia d’acord amb l’establert pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

8. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fan responsables de comunicar a VALLES TOUR qualsevol modificació en els mateixos, quedant VALLES TOUR, exempt de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això a través del correu de contacte: admon@vallestour.com.

9. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a l’adreça: admon@vallestour.com.

10. VALLES TOUR, en virtut de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació que la modifica, en cap cas remetrà publicitat i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial als usuaris sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix VALLES TOUR tampoc remetrà missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviarà cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits. VALLES TOUR informa als usuaris que, posaran oposar-se a l’enviament de missatges comercials seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho per escrit al correu de contacte: admon@vallestour.com.

11. En relació amb les dades personals de menors de 18 anys, VALLES TOUR mai utilitzarà aquestes dades per a finalitats inadequades per a l’edat del menor, sinó que ho farà d’acord amb l’edat, coneixement i la maduresa d’aquest públic objectiu, i mai recaptarà dades relatives o relacionats amb la situació econòmica o la intimitat dels membres de la seva família. VALLES TOUR facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà als menors al fet que consultin amb ells abans de proporcionar dades. En cas de tractar-se de menors de 14 anys, aquests hauran d’aportar a VALLES TOUR autorització escrita dels seus pares, tutors o representants legals, consentint el tractament de les seves dades.